Integritetspolicy

Luxury Life by Mari Aleborg (810123-xxxx) tycker att personlig integritet är viktigt och jag vill att du ska känna dig trygg som kund hos mig. Luxury Lifes hantering av dina personuppgifter är i enlighet med Dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en europeisk förordning med syfte att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter för personer inom Europeiska unionen.

I Integritetspolicyn beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och i vilket syfte, det redogörs också för vilka val du har i relation till den. Policyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Luxury Life.

 

Hantering av personuppgifter

Luxury Life ansvarar för och administrerar de personuppgifter som samlas in i samband med tidsbokning men också då du som kund kontaktar Luxury Life via sociala kanaler, mail eller telefon. Personuppgifter avser de uppgifter som kan hänföras till dig och syftet med administreringen är att kunna kontakta dig som kund. Uppgifter som hanteras kan också komma att användas för att utveckla och analysera verksamheten.

För att möjliggöra förbättringar av verksamheten och Luxury Lifes tjänster samlar programvaror och webbplattformar automatiskt in information från din dator eller mobila enhet, din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, webbplatser du besökt, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök, demografi, intressen och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster, trender inom våra tjänster och produkter.

Luxury Life lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part förutom de fall där det uttryckligen avtalats mellan företaget och kunden eller om det är nödvändigt för att Luxury Life ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller i de fall vi anlitar en extern tjänsteleverantör som utför uppdrag å våra vägnar.

Personuppgifterna lagras per standard under en tioårsperiod från det att uppdraget slutförs. De personuppgifter som då är direkt kopplade till en fysisk person raderas med undantag för de personuppgifter där kunden samtyckt till att få nyheter, information etc. om vår verksamhet. Dessa uppgifterna lagras till kunden själv väljer att radera sig från sändlistan.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke avseende behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd). Du har också rätten att ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. Mer information om allmänna dataskyddsförordningen.

Kontakta oss på info@luxurylife.se om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter.